HL20200409

A SZENT KERESZT PLÉBÁNIA HÍRLEVELE

Amennyiben a Hírlevél szövege nem megfelelően jelenik meg képernyőjén, tekintse meg itt!

Kedves Testvérek!

A húsvéti Szentháromnap küszöbén, a három szent napon, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton egy-egy szép gondolattal szeretnék hozzátok fordulni. Szent II.János Pál pápa születésének századik évfordulójához közeledve (2020. május 18.), a gondolatokat a szent pápától veszem majd. Fogadjátok szeretettel, legyen ez, Jézus feltámadásának nagy ünnepére való közös készületünk része.

„Az Egyház az Eucharisztiából él. Ez az igazság nemcsak a hit mindennapos tapasztalata, hanem összefoglalóan tartalmazza az Egyház misztériumának lényegét. Az Egyház örömmel tapasztalja az ígéret sokféle és állandó megvalósulását: „Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,2), de az Eucharisztiában –azáltal, hogy a kenyér és a bor az Úr testévé és vérévé változik – páratlan intenzitással örvendhet a jelenlétnek. Pünkösdtől kezdve, amikor az Egyház, az Újszövetség népe elindult zarándokútján a mennyei haza felé, az Isteni Szentség folyamatosan elrendezi és bizakodó reménnyel tölti el napjait. Krisztus Teste a Szentlélek által élő és éltető test: életet ad az embereknek. Ezért az Egyház szemei mindig Urára néznek, aki jelen van az Oltáriszentségben, és ebben fedezi föl az Ő mérhetetlen szeretetének teljes megvalósulását”.

(Szent II. János Pál pápa)

A HÉT LITURGIKUS RENDJE

Ménfőcsanak, 2020.április 3.

Kedves Testvérek!

Mint plébánosotok, a Nagyhét közeledtével, szeretettel fordulok hozzátok, hogy ebben a nehéz helyzetben erőt, vigasztalást adjak nektek. Ez a vigasztalás Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban van. Hittel kapcsolódunk Jézushoz, úgy, mint a szőlővessző a szőlőtőkéhez, s most azért kell imádkoznunk, hogy a bennünk kialakult félelemnél erősebb legyen a hit, a Jézusba vetett bizalmunk. A keresztény ókor egyháza, a vértanúk egyháza bizonyította, hogy a Krisztusba vetett élő hit, élő bizalom erősebb volt az első keresztényekben, mint az életük féltése, hiszen jól tudták, hogy minden emberi élet felett az Isten az Úr.

Jézus szavai hatoljanak szívünk legmélyéig: „Bátorság, Én vagyok, ne féljetek!”

Válaszunk fakadjon hitünkből és szívből jövő imádságunkból: „Jézusom, bízom benned!”

Közeledik a Húsvét, Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. Éljük át szívünk legmélyéig az Úr Jézus szenvedését, aki értünk szenvedett, értünk vette magára betegségeinket, bűneinket. Jézus ma, velünk, a járvány által próbára tett világgal, járja a keresztutat, itt és most, nem áll meg a Golgotáig, nem áll meg a kereszt szeretet áldozatáig. Légy Jézus mellett az ő szent anyjával, Szűz Máriával, aki találkozott szent fiával, légy Jézus mellett Cirenei Simonnal, aki segített vinni Jézus keresztjét, és légy Jézussal közelében Veronikával, aki kendőét nyújtotta Jézusnak.

Lelki táplálékként fogadjuk szívünkbe Jozef Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa húsvéti, valamint Pilinszky János fordításában Simone Weil személyes imáját.

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.

A nagyheti szertartásokat a templomban végzem az előző években megszokott rendben. Imádkozom minden családunkért, a csanaki egyházközség minden tagjáért.

Virágvasárnap 8.30

Nagycsütörtök 18.00

Nagypéntek 18.00

Nagyszombat 20.00

Húsvétvasárnap 8.30

A csanaki egyházközség minden tagjának kívánok Áldott Húsvétot, amely minden félelmünket legyőzi!

„Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért”. (’Tim 2,4-6)

A reménység Istene töltse el szíveteket az Ő végtelen irgalmával és szeretetével!

Szeretettel, plébánosotok: Ferenc atya

Kedves Testvérek!

Bizonyára sokan értesültek arról, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata alapján, a járványveszélyre tekintettel, a mai naptól (03.22 -bizonytalan ideig) nem tarthatunk szentmisét a hívek részvételével.

Fájdalommal, de el kell fogadnunk ezt a helyzetet.

Jézusunk, szeretünk téged, e válságos időben még mélyebb hittel és bizalommal kapaszkodunk beléd! Kérünk, oltalmazz minket! Nagy irgalmasságoddal bocsásd meg bűneinket!

Szeretettel:

Lelkipásztorotok, Ferenc atya

Húsvéti ima

Urunk, Jézus Krisztus,

te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.

A legmélyebb magány örvényében

most és mindenkor

szereteted elrejtett hatalma lakik,

s titkaid közepette

a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,

mely nem hagy tévelyegni minket,

s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,

amikor minden bizonytalannak látszik,

adj abban az időben is,

amikor ügyed halálküzdelmet vív,

elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,

elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,

azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,

mint a hajnalfény,

napjainkba,

hadd legyünk igazán húsvéti emberek

a történelem nagyszombatjain.

Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,

a mai időkben is,

vidáman járjuk utunkat,

eljövendő dicsőséged felé. Amen.

Simone Weil: Ima

Atyám, Krisztus nevében add meg nekem a következőket:

Hogy testem egyedül a Te akaratoddal mozduljon, vagy váljék mozdulatlanná.

Hogy hallásom, látásom, ízlelésem, szaglásom és tapintásom a teremtés pontos lenyomatát adják.

Hogy szellemem, világosságod fényében, gondolatait egyedül a Te igazságaid szerint rendezze.

Hogy érzékenységem a lehető leghatékonyabb formában s teljes tisztaságában élje át a fájdalom minden egyes részletét, s az örömöt is a legapróbb rezdüléséig.

Hogy szeretetem Isten szeretetének emésztő lángja legyen bennem s egyedül Isten iránt lobogjon.

S hogy minden, ami enyém, vétessék el tőlem, hogy Istentől fölemésztve Krisztussá lényegüjön át, s adassék eledelül a szerencsétleneknek, kiknek teste-lelke egyaránt nélkülöz mindenfajta táplálékot.

Kedves Testvérek!

Ebben a nehéz helyzetben a plébánia felajánlja a segítségét. Idős emberek számára a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását, egyéb házi munka elvégzését, fiatal házasok számára a gyermekekre való időleges vigyázást, és egyéb felmerülő nehézségek megoldását.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Bartók Ferenc plébános

Tel.: 449-377 vagy 20-9272442

e-mail: ferencosb@gmail.com

Feliratkozás a hírlevélre