HIRDETÉSEK ÉS MISEREND


14. HÉT

Peter Nemeth, 2016. máj. 9. 22:27   [ frissítve: , felhasználó: Csanaki Szentkereszt ]

     

 A HÉT LITURGIKUS RENDJE


                   
Ménfőcsanak, 2020. április 3.

Kedves Testvérek!


Mint plébánosotok, a Nagyhét közeledtével, szeretettel fordulok hozzátok, hogy ebben a nehéz helyzetben erőt, vigasztalást adjak nektek. Ez a vigasztalás Jézus Krisztusban, a mi Megváltónkban van. Hittel kapcsolódunk Jézushoz, úgy, mint a szőlővessző a szőlőtőkéhez, s most azért kell imádkoznunk, hogy a bennünk kialakult félelemnél erősebb legyen a hit, a Jézusba vetett bizalmunk. A keresztény ókor egyháza, a vértanúk egyháza bizonyította, hogy a Krisztusba vetett élő hit, élő bizalom erősebb volt az első keresztényekben, mint az életük féltése, hiszen jól tudták, hogy minden emberi élet felett az Isten az Úr.

Jézus szavai hatoljanak szívünk legmélyéig: „Bátorság, Én vagyok, ne féljetek!”

Válaszunk fakadjon hitünkből és szívből jövő imádságunkból: „Jézusom, bízom benned!”

Közeledik a Húsvét, Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünnepe. Éljük át szívünk legmélyéig az Úr Jézus szenvedését, aki értünk szenvedett, értünk vette magára betegségeinket, bűneinket. Jézus ma, velünk, a járvány által próbára tett világgal, járja a keresztutat, itt és most, nem áll meg a Golgotáig, nem áll meg a kereszt szeretet áldozatáig. Légy Jézus mellett az ő szent anyjával, Szűz Máriával, aki találkozott szent fiával, légy Jézus mellett Cirenei Simonnal, aki segített vinni Jézus keresztjét, és légy Jézussal közelében Veronikával, aki kendőét nyújtotta Jézusnak.

Lelki táplálékként fogadjuk szívünkbe Jozef Ratzinger bíboros, a későbbi XVI. Benedek pápa húsvéti, valamint Pilinszky János fordításában Simone Weil személyes imáját.


Húsvéti ima


Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.


Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,
napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Amen.

Simone Weil: Ima

Atyám, Krisztus nevében add meg nekem a következőket:

Hogy testem egyedül a Te akaratoddal mozduljon, vagy váljék mozdulatlanná.

Hogy hallásom, látásom, ízlelésem, szaglásom és tapintásom a teremtés pontos lenyomatát adják.

Hogy szellemem, világosságod fényében, gondolatait egyedül a Te igazságaid szerint rendezze.

Hogy érzékenységem a lehető leghatékonyabb formában s teljes tisztaságában élje át a fájdalom minden egyes részletét, s az örömöt is a legapróbb rezdüléséig.

Hogy szeretetem Isten szeretetének emésztő lángja legyen bennem s egyedül Isten iránt lobogjon.

S hogy minden, ami enyém, vétessék el tőlem, hogy Istentől fölemésztve Krisztussá lényegüjön át, s adassék eledelül a szerencsétleneknek, kiknek teste-lelke egyaránt nélkülöz mindenfajta táplálékot.

A nagyheti szertartásokat a templomban végzem az előző években megszokott rendben. Imádkozom minden családunkért, a csanaki egyházközség minden tagjáért.Virágvasárnap 8.30

Nagycsütörtök 18.00

Nagypéntek 18.00

Nagyszombat 20.00

Húsvétvasárnap 8.30


A csanaki egyházközség minden tagjának kívánok Áldott Húsvétot, amely minden félelmünket legyőzi!

„Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért”. (’Tim 2,4-6)

A reménység Istene töltse el szíveteket az Ő végtelen irgalmával és szeretetével!


Szeretettel, plébánosotok: Ferenc atyaKedves Testvérek!

Ebben a nehéz helyzetben a plébánia felajánlja a segítségét. Idős emberek számára a bevásárlást, gyógyszerek kiváltását, egyéb házi munka elvégzését, fiatal házasok számára a gyermekekre való időleges vigyázást, és egyéb felmerülő nehézségek megoldását.

Forduljanak hozzánk bizalommal!


Bartók Ferenc plébános

Tel.: 449-377 vagy 20-9272442

e-mail: ferencosb@gmail.com


Kedves Testvérek!


Bizonyára sokan értesültek arról, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozata alapján, a járványveszélyre tekintettel, a mai naptól  (03.22 -bizonytalan ideig) nem tarthatunk szentmisét a hívek részvételével.

Fájdalommal, de el kell fogadnunk ezt a helyzetet.

Jézusunk, szeretünk téged, e válságos időben még mélyebb hittel és bizalommal kapaszkodunk beléd! Kérünk, oltalmazz minket! Nagy irgalmasságoddal bocsásd meg bűneinket!

 

Szeretettel:

Lelkipásztorotok, Ferenc atyaMénfőcsanak, 2020. március 31.


Hirdetés


Az Isten iránti bizalom az immunrendszert

 is erősíti – Csókay András a rendkívüli

 pápai áldásról


  


Csókay András, a Honvédkórház főorvosa is élő 

adásban nézte március 27-én este,  amint 

Ferenc pápa teljes búcsút jelentő rendkívüli

 Urbi et Orbi áldást

adott az üres  Szent Péter téren. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

hírnökeként is  szolgáló idegsebészt arról kérdeztük telefonon, mit jelentett

számára ez a különleges liturgia.

 Nekem is, mint sokaknak, látva a Szent Péter teret, látva a Szentatyának az arcát, szívbéli hitélményt is adott. Az értelmünkkel ugyanis sok mindent felfoghatunk, a teljes búcsú értelmét, meg azt is, hogy nem kell félnünk semmilyen vírustól, ha azt a kicsi-kicsi dolgot – a bűnbánatot – meg tudjuk tenni, amit a jobb lator is megtett: még ha meg is halunk, aznap vele leszünk a paradicsomban. Ennél megnyugtatóbb dolgot nem lehet mondani egy hívőnek az életben, csak hát behatol-e ez az igazság a szívig?

Több volt, mint egy sima tévéközvetítés, a misztikum légkörét súrolták a képsorok, amelyeket a vatikáni média közvetített, szívig hatoló imádság volt. Az este hatkor kezdődött ima után, azt hiszem, nagyon sokan megnyugodva tértek nyugovóra.

De ezt a hozzáállást mindennap meg kell újítani, amikor zavar, félelem, aggódások jönnek a fejünkbe a körülmények miatt, mindig meg kell találni az életünkben azt a pontot – vissza kell rá emlékezni –, amikor a szívünkkel is teljes tisztaságában láttuk az evangéliumnak az igazságát, nem csak az értelmünkkel fogtuk fel. Ezért is fontos az erre az eseményre való emlékezés.

 Milyen jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy ekkora egészségügyi vészhelyzet közepette, ami az egész emberiséget sújtja, Ferenc pápa egy ilyen különleges módját találta meg annak, hogy a mai modern technika, az internet segítségével összefogja a világ híveit és jóakaratú embereit? Mert azt hiszem, részben erről is szólt ez a liturgia.

– Nemcsak ő, hanem nagyon sokan keresztények együtt szenvedünk a szenvedő emberekkel, a világgal, ahogy Szent Pál írja: „a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását”. Most a Szentatya ebben a megnyilvánulásban példát mutatott, élen jár a maga lehetőségeivel. Nekünk ugyanígy meg kell nyilvánulnunk munkahelyünkön vagy baráti társaságban, ahol rengeteg félelemben élő, hitetlen vagy olyan félig hívő testvérrel találkozunk, akik a mai nehéz helyzetben kapkodnak, és nem tudják hova tenni az egészet, sokszor odalyukadnak ki, hogy hol van ilyenkor Isten. Pedig rém egyszerű: amikor egy szülő elviszi a gyermekét az orvoshoz, mert mondjuk egy csúnya horzsolt sebe lett egy elesés miatt, akármennyire is nem akarja az a gyermek, hogy a sebeit a csípős jóddal fertőtlenítsék, apja vagy anyja szeretetből engedi, hogy az orvos fájdalmat okozzon neki, pont azért, hogy elkerülje aztán a sokkal-sokkal nagyobb bajt.Valahogy a Jóisten is így rendezi a problémáinkat, mint a legjobborvos.
Így kell ezt elképzelni, és nem szabad kételkedni a Jóisten végtelenül irgalmas szeretetében.


Ő sokkal jobban tudja, hogy nekünk személyenként és az egész emberiségnek mi a legjobb, és azt cselekszi ezzel a vírussal kapcsolatban is. A paradicsomban nem volt koronavírus, meg nem volt Auschwitz, de sajnos ezeket az emberiség összehozza, s Isten kijavítja a mi bűneinket, hibáinkat, mindig. Mindig úgy javítja ki, hogy nekünk a legjobb legyen. Ám bizony azt el kell fogadni, hogy ha mi akarnánk kijavítani, akkor biztos megint egy rossz megoldást választanánk, mert ahogy ide eljutottunk, az is a rossz megoldások sorozatának következtében történt.

El szoktam mondani, hogy ha a háborúkra költött pénznek – nem is tudom számszakilag kifejezni, hogy mennyire – elenyésző összegét, egybilliárdod részét vagy még ennél is kevesebbet a fertőző vagy egyéb betegségek kutatására fordítanánk, akkor egy ilyen vírus megjelenése után fél nappal meglenne a vakcina.

De nem arra költjük. S Istenben és a világban minden mindennel összefügg: a napi százezer abortusznak a sikoltása is összefügg azzal, ami aztán egészen máshol történik. A bűn megtermeli a bűnhődést. Ebben a konstellációban kell elhelyezni a történteket, akkor mindjárt minden érthetővé válik, és egy pillanatra sem szabad kételkedni, hogy ahogy eddig is mindig megoldotta a Jóisten az emberiség problémáját, úgy most is meg fogja. Hiszen már rég kihalt volna az emberiség, amikor jött a vízözön, de azért az a pár ember abban a bárkában megmaradt, ez most is így fog történni.

Ez az Isten iránti bizalom megadja az embernek azt a félelemmentességet, amivel a saját életét görgetheti tovább, s így például az immunrendszere is jó állapotban várja az éppen arra jövő vírust. Félelemmentesség kell a jó immunrendszerhez, és azzal komoly esély van kihúzni a megbetegedést, aki pedig bűneit megbánva tud elmenni ebből a világból, ahogy a jobb lator, azt a feltámadás valósága várja.

– Az Urbi et Orbi áldást megelőzően Ferenc pápa homíliát is mondott. Melyik elhangzott gondolat az, amit kiemelne?

– Az imádsággal kapcsolatban szólt arról a pápa, hogy bátran és állhatatosan merjünk Istentől kérni, akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Nagyon türelmetlenek tudunk ugyanis lenni Istennel, s gondoljuk végig, hogy Istennek micsoda őrületes nehéz dolga van, azt a sok borzalmat elrendezni, amit napról napra okoz az emberiség neki. Az Isten által megteremtett tudománynak is idő kell, hogy rátaláljon és választ adjon a problémákra.

– Az előbb beszélt róla, hogy a háborúk összegéhez képest milyen szemmel nem látható pénz is mennyit javítana a kutatások helyzetén. Ön szerint van rá reális esély, hogy ez a járvány ebből a szempontból jó irányba mozdítsa el a világ vezetőit és a pénzembereket, s az egészségügyi kutatásokra többet fordítsanak ezután?

– A vírus valahogy igazságos: nem válogat szegény és gazdag, miniszter és hajléktalan, filmsztár vagy átlagember között. Úgy gondolom, hogy jó értelemben sokan le fognak térdepelni, és térden álló ember nem esik el. Meg tudjuk tapasztalni azt, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik, még egy ilyen életveszélyes járvány is.

Közös ima naponta délben a járvány idején

A veszélyhelyzet hátralévő részében is napról napra legyünk együtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztőségével, valamint Böjte Csabával, Csókay Andrással és Szikora Róberttel: a déli Mária-imádságot követően fohászkodjunk együtt Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével. A közös imát naponta 11.55 és 12.10 között a szerkesztőség YouTube-csatornáján élőben közvetítjük.
 ÉRDEMES KÖVETNI facebook OLDALUNKAT IS! 

1-1 of 1